Общи условия

Уважаеми клиенти, добре дошли в уебсайта на „НИО” ЕООД. Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация.  Тя се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и е част от споразумението между Вас и „НИО” ЕООД, което регламентира употребата на сайта moebebe.com и покупката на стоки. Всеки посетител независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между „НИО” ЕООД като собственик на сайта moebebe.com представляващ онлайн магазин за стоки, предназначени за деца и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.    По смисъла на настоящите Общи условия:
1.1    „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.
1.2    „Потребител” е всеки, който е заредил интернет сайта moebebe.com
1.3    „Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на потребителско име и парола.
1.4    „Поръчка” е предложение, отправено от регистриран или нерегистриран потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.5    “Доставчик” и „Продавач” е „НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, с място на осъществяване на стопанска дейност в гр. София, ж.к. Илинден бул. Александър Стамболийски № 188 маг.”Слънчице”, тел. 0888 42 51 51, електронна поща [email protected]. Седалище и адрес на управление  в гр. София, ж. к. „Люлин”, бл. 18
СТРАНИ
2.    Собственик на уеб сайта moebebe.com е „НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.
3.    Страна по настоящите условия са потребителите по смисъла на т. 1.2 и т. 1. 3.
4.    Интернет сайтът moebebe.com предлага за закупуване стоки на лица над 18 години.
4.1    Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2    В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта.
4.3    Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН

5.    Когато посещават интернет страницата  moebebe.com или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
6.    Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения.
6.1    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог със стоки, които Потребителят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.
8. Точно описание на вида, модела и техническите характеристики на стоките, предлагани чрез сайта се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
9. Крайната цена на стоките, с включен ДДС, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта.
9.1 Стойността на доставката е 6.90 лв. За поръчки над 120 (сто и двадесет) лева доставката е безплатна.
9.2 Изключение от т. 9.1. правят мебелите за детска стая. Стойността на тяхната доставка е упомената под основната стойност на продукта.
10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки (с начислен ДДС), се извършва изцяло при доставянето им на потребителя (налажен платеж) или чрез плащане с Банкова карта през ВПОС.
ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
11. 1. Потребителите приемат настоящите условия както следва:
11.    2. Потребителите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните потребители приемат настоящите условия, чрез отбелязване на полето „съгласен съм с условията за покупка” и натискане на бутона „Продължи”. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4.    Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез натискане на бутона „Купи”, че разбира и приема, че сключва договор за покпуко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11.5.    Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на потребителя, като изпраща потвърждение на електронната поща на потребителя.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2.    Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
12.3.    Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13.    Отделните стоки се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата.
13.2.    Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, особени спецификации на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3.    Освен чрез изображение, стоката се специфицира и посредством описание на нейния модел, размер, технически характеристики и други приложими данни.
13.4.    Указаната цена на всяка стока е за един брой. Тя включва нетната цена на продукта и начисления данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими данъци и такси.

ПОРЪЧКА

14.    Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
15.1. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
15.2. Изборът на стоки се осъществява чрез натискане на бутона „Поръчай”, находящ се в електронния каталог непосредствено под краткото описание на съответната стока.
15.3.В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС на всички стоки, включени в поръчката.
15.4. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава.
15.5. Оформянето на поръчката се извършва чрез натискане на бутона „Завършване на поръчката”, находящ се непосредствено под общата стойност на поръчаните продукти.
15.6.  Формулярът за поръчка изисква въвеждане на име и фамилия на лицето, което ще получи стоката, негов адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставка.
15. 7. Окончателното оформяне и изпращане на поръчката се извършва посредством натискане на бутона „Купи”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
15.8. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
15. 9. Потребителят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15. 10.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Потребителят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.
16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

ДОСТАВКА

18. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия.
19. 1. Срокът за доставка е 3 работни дни от потвърждението на поръчката. Изключение от този срок правят поръчки включващи продукти по поръчка на клиента. Срока на тези доставки се уговаря между Доставчика и Потребителя.
19. 2. Едновременно с доставката на стоката, Продавачът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител, съдържащо задължителната информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)
20.1. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
20.2. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
20.3. Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Потребителят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
20.4. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
20.5. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
20.6. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

21. 1. Потребителят, който е изпратил и потвърдил поръчка има право да откаже от договора в срок от 14 дни от датата на получаване на  стоките.
21. 2. За да произведе действие отказът, потребителят е длъжен да информира изрично Доставчика за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Уведомлението се изпраща в писмена форма на адреса на Доставчика, по електронен път, чрез сайта moebebe.com или по друг подходящ начин на посочен от доставчика адрес.
21. 3. За упражняване на правото на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено и на български език.
21. 4. В случай, че заявлението за отказ бъде направено чрез интернет страницата moebebe.com, Доставчикът незабавно ще изпрати потвърждение до Потребителя за получаване на отказа му.
22. 1. При упражняване на правото на отказ, доставчикът възстановява на потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни. В същия срок Потребителят връща на доставчика  получените стоки, заедно с тяхната опаковка и прилежаща документация на адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 188, маг.”Слънчице”. Куриерските услуги са за сметка на Потребителя.
22. 2. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
22. 3. Потребителят няма право на отказ от договора и Доставчикът може да откаже да възстанови получено плащане в случай, че предмет на доставката са запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат предложени за последваща продажба или реализирани по друг начин, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на хората.
23. В случай, че стоките са използвани от Потребителя за нужди или начин различни от изпробването им, необходимо за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране, са с недобър търговски вид, повредени, износени или тяхната стойност е намалена по друг начин, Потребителят дължи обезщетение на Доставчика.
24. Освен в посочените по-горе случаи, потребителят може да откаже да получи стоките ако:
    а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя;
б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
       в/ не е спазен обявеният срок за доставка.
Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката.
25. Отказът по т.24 може да бъде извършен само в момента на доставката.
26. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

27. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. V, раздел ІІ и ІІІ от ЗЗП. Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 112 – 115 ЗЗП. В случай на гаранционно събитие потребитея има ангажимент да предостави стоката на Доставчика и след това да я получи за своя сметка.
28. Доставчикът има право да даде допълнителна търговска гаранция за стоките, за която предоставя на потребителя гаранционна карта, съдържаща нейните условия. Търговската гаранция не лишава потребителя от правата, които има по ЗЗП и в частност от правата му по чл. 112 – 115.
29. Доставчикът разполага с техническа възможност да сервизира и отремонтира закупени стоки при повреди, необхванати от търговската или законовата гаранция, в случай, че Потребителят заяви желание за това. Ремонтът се извършва в срокове, посочени от Доставчика в зависимост от естеството на дейностите, които трябва да бъдат извършени и технологичните норми и се заплаща от Потребителя по действащата ценова листа на Доставчика. Всички доставки от и до сервиза се осъществяват от обслужващата куриерска фирма ( InTime ). Сайтът moebebe.com не носи отговорност ако потребителя използва без изрично писмено съгласие друга куриерска фирма.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

30.С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Потребителите:
- лично име, бащино име и фамилия
- актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
- адрес на електронна поща
- телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
- адрес на електронната поща на регистриран потребител
- наименование на регистриран потребител
- IP адрес на потребител
- друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
31. Информацията по т.30 се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
32.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
32.2 Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
33. Събраната информация се използва единствено за:
- Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
- Осигуряване на желаната от Потребителите информация и сделки;
- Персонализиране на дейността съгласно потребителски профил;
- Комуникация между Доставчика и Потребителите;
- Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
- Установяване и отстраняване на технически нередности
- Анализ на поведението на страницата и Потребителите
- Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
34. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
- е получил изричното съгласие на потребителя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
- в други случаи, предвидени в закон.
35. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Потребителите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
36. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ

37.Сайта moebebe.com ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „НИО” ЕООД.
38. „НИО” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg.
39. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr.
40.1Потребителите на уеб сайта moebebe.com нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение „НИО” ЕООД.
40.2 Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „НИО” ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
40.3 Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „НИО” ЕООД.
41. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
- за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
- за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
42. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.