0
Вашата количка е празна.

Регистрация

Всички полета отбелязани със звезда ( * ) са задължителни за попълване!

Лични данни

Информация за вход

Общи условия

Уважаеми клиенти, добре дошли в уебсайта на „НИО” ЕООД. Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация.  Тя се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и е част от споразумението между Вас и „НИО” ЕООД, което регламентира употребата на сайта moebebe.com и покупката на стоки. Всеки посетител независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между „НИО” ЕООД като собственик на сайта moebebe.com представляващ онлайн магазин за стоки, предназначени за деца и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.    По смисъла на настоящите Общи условия:
1.1    „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.
1.2    „Потребител” е всеки, който е заредил интернет сайта moebebe.com
1.3    „Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на потребителско име и парола.
1.4    „Поръчка” е предложение, отправено от регистриран или нерегистриран потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.5    “Доставчик” и „Продавач” е „НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, с място на осъществяване на стопанска дейност в гр. София, ж.к. Илинден бул. Александър Стамболийски № 188 маг.”Слънчице”, тел. 0888 42 51 51, електронна поща shop@moebebe.com. Седалище и адрес на управление  в гр. София, ж. к. „Люлин”, бл. 18
СТРАНИ
2.    Собственик на уеб сайта moebebe.com е „НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.
3.    Страна по настоящите условия са потребителите по смисъла на т. 1.2 и т. 1. 3.
4.    Интернет сайтът moebebe.com предлага за закупуване стоки на лица над 18 години.
4.1    Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2    В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта.
4.3    Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН

5.    Когато посещават интернет страницата  moebebe.com или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
6.    Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения.
6.1    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог със стоки, които Потребителят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.
8. Точно описание на вида, модела и техническите характеристики на стоките, предлагани чрез сайта се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
9. Крайната цена на стоките, с включен ДДС, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта.
9.1 Стойността на доставката е 5 лв. За поръчки над 100 (сто) лева доставката е безплатна.
9.2 Изключение от т. 9.1. правят мебелите за детска стая. Стойността на тяхната доставка е упомената под основната стойност на продукта.
10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки (с начислен ДДС), се извършва изцяло при доставянето им на потребителя (налажен платеж).
ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
11. 1. Потребителите приемат настоящите условия както следва:
11.    2. Потребителите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните потребители приемат настоящите условия, чрез отбелязване на полето „съгласен съм с условията за покупка” и натискане на бутона „Продължи”. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4.    Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез натискане на бутона „Купи”, че разбира и приема, че сключва договор за покпуко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11.5.    Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на потребителя, като изпраща потвърждение на електронната поща на потребителя.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2.    Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
12.3.    Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13.    Отделните стоки се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата.
13.2.    Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, особени спецификации на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3.    Освен чрез изображение, стоката се специфицира и посредством описание на нейния модел, размер, технически характеристики и други приложими данни.
13.4.    Указаната цена на всяка стока е за един брой. Тя включва нетната цена на продукта и начисления данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими данъци и такси.

ПОРЪЧКА

14.    Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
15.1. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
15.2. Изборът на стоки се осъществява чрез натискане на бутона „Поръчай”, находящ се в електронния каталог непосредствено под краткото описание на съответната стока.
15.3.В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС на всички стоки, включени в поръчката.
15.4. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава.
15.5. Оформянето на поръчката се извършва чрез натискане на бутона „Завършване на поръчката”, находящ се непосредствено под общата стойност на поръчаните продукти.
15.6.  Формулярът за поръчка изисква въвеждане на име и фамилия на лицето, което ще получи стоката, негов адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставка.
15. 7. Окончателното оформяне и изпращане на поръчката се извършва посредством натискане на бутона „Купи”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
15.8. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
15. 9. Потребителят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15. 10.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Потребителят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.
16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

ДОСТАВКА

18. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия.
19. 1. Срокът за доставка е 3 работни дни от потвърждението на поръчката. Изключение от този срок правят поръчки включващи продукти по поръчка на клиента. Срока на тези доставки се уговаря между Доставчика и Потребителя.
19. 2. Едновременно с доставката на стоката, Продавачът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител, съдържащо задължителната информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)
20.1. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
20.2. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
20.3. Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Потребителят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
20.4. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
20.5. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
20.6. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

21. 1. Потребителят, който е изпратил и потвърдил поръчка има право да откаже от договора в срок от 14 дни от датата на получаване на  стоките.
21. 2. За да произведе действие отказът, потребителят е длъжен да информира изрично Доставчика за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Уведомлението се изпраща в писмена форма на адреса на Доставчика, по електронен път, чрез сайта moebebe.com или по друг подходящ начин на посочен от доставчика адрес.
21. 3. За упражняване на правото на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено и на български език.
21. 4. В случай, че заявлението за отказ бъде направено чрез интернет страницата moebebe.com, Доставчикът незабавно ще изпрати потвърждение до Потребителя за получаване на отказа му.
22. 1. При упражняване на правото на отказ, доставчикът възстановява на потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ. В същия срок Потребителят връща на доставчика  получените стоки, заедно с тяхната опаковка и прилежаща документация на адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 188, маг.”Слънчице”.
22. 2. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
22. 3. Потребителят няма право на отказ от договора и Доставчикът може да откаже да възстанови получено плащане в случай, че предмет на доставката са запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат предложени за последваща продажба или реализирани по друг начин, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на хората.
23. В случай, че стоките са използвани от Потребителя за нужди или начин различни от изпробването им, необходимо за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране, са с недобър търговски вид, повредени, износени или тяхната стойност е намалена по друг начин, Потребителят дължи обезщетение на Доставчика.
24. Освен в посочените по-горе случаи, потребителят може да откаже да получи стоките ако:
    а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя;
б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
       в/ не е спазен обявеният срок за доставка.
Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката.
25. Отказът по т.24 може да бъде извършен само в момента на доставката.
26. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

27. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. V, раздел ІІ и ІІІ от ЗЗП. Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 112 – 115 ЗЗП. В случай на гаранционно събитие потребитея има ангажимент да предостави стоката на Доставчика и след това да я получи за своя сметка.
28. Доставчикът има право да даде допълнителна търговска гаранция за стоките, за която предоставя на потребителя гаранционна карта, съдържаща нейните условия. Търговската гаранция не лишава потребителя от правата, които има по ЗЗП и в частност от правата му по чл. 112 – 115.
29. Доставчикът разполага с техническа възможност да сервизира и отремонтира закупени стоки при повреди, необхванати от търговската или законовата гаранция, в случай, че Потребителят заяви желание за това. Ремонтът се извършва в срокове, посочени от Доставчика в зависимост от естеството на дейностите, които трябва да бъдат извършени и технологичните норми и се заплаща от Потребителя по действащата ценова листа на Доставчика. Всички доставки от и до сервиза се осъществяват от обслужващата куриерска фирма ( In Time ). Сайта moebebe.com не носи отговорност ако потребителя използва без изрично писмено съгласие друга куриерска фирма.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

30.С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Потребителите:
- лично име, бащино име и фамилия
- актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
- адрес на електронна поща
- телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
- адрес на електронната поща на регистриран потребител
- наименование на регистриран потребител
- IP адрес на потребител
- друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
31. Информацията по т.30 се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
32.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
32.2 Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
33. Събраната информация се използва единствено за:
- Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
- Осигуряване на желаната от Потребителите информация и сделки;
- Персонализиране на дейността съгласно потребителски профил;
- Комуникация между Доставчика и Потребителите;
- Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
- Установяване и отстраняване на технически нередности
- Анализ на поведението на страницата и Потребителите
- Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
34. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
- е получил изричното съгласие на потребителя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
- в други случаи, предвидени в закон.
35. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Потребителите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
36. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ

37.Сайта moebebe.com ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „НИО” ЕООД.
38. „НИО” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg.
39. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr.
40.1Потребителите на уеб сайта moebebe.com нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение „НИО” ЕООД.
40.2 Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „НИО” ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
40.3 Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „НИО” ЕООД.
41. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
- за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
- за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
42. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители

 I. ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 18, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Интернет страницата www.moebebe.com се притежава от “НИО“ ЕООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който Дружеството обработва Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Дружеството се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Дружеството не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Дружеството събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Дружеството. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Дружеството. 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Дружеството може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Дружеството и предоставяте информация на Дружеството.

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

- уебстраницата, която ви е препратила към нас;

- IP-адрес;

- дата и продължителност на достъпа;

- запитването на потребителя;

- количеството на прехвърлените данни;

- информация за браузъра и операционната система, които ползвате;

- гео локация.

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

- За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;

- За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, пол, адреси за доставка на поръчаните стоки;

- За електронен абонамент и други маркетинг дейности: e-mail адрес;

- При запитване във формата за контакт - име, e-mail адрес;

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;
 

V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Дружеството са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин;

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на Дружеството на основание сключването на договор;

-Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;

- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. 

Вашите данни се обработват от Дружеството и за целите на:

- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на Дружеството, на основание легитимния интерес;

- Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

VI.COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ.

VI.I. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да направим посещенията ви на страницата на Дружеството възможно най-функционални, използваме т.нар. „бисквитки“.

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Написаното по-долу има за цел да Ви даде  необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Дружеството използва на интернет страницата си. Обръщаме внимание на факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

VI.II. КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

- Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарска количка” и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;

- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др.;

- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от Дружеството  на интернет страници на външни партньори.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

Дружеството не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

VII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Дружеството не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

VII.I. Facebook

Това онлайн приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Дружеството АД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins.

 

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от НИО ЕООД.

Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни се обръщайте към Facebook Inc. или да вижте инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук.

VII.II. Google Analytics:

Този уебсайт www.moebebe.com използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.
Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

VII.III. Google Ads
Този уеб сайт използва Google Ads, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на интернет страницата www.moebebe.com се свързва с рекламната мрежа Google Ads чрез „бисквитки“. НИО ЕООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google Ads.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Дружеството да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

В дадени случаи Дружеството може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на Дружеството в маркетинга към клиентите.

IX. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.

Дружеството не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Дружеството взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на Дружеството са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на Дружеството до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

За случаите, в които Дружеството споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Дружеството, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

XI. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за поверителност“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Дружеството, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Дружеството;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Дружеството;

- право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат -
csv;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да го направите през администраторския панел на профила Ви.

XIII. ДЕЦА.

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Дружеството, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

XIV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за поверителност“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за поверителност“.

XV. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните данни на Дружеството, моля свържете се с нас на адрес shop@moebebe.com.

Общи условия

Уважаеми клиенти, добре дошли в уебсайта на „НИО” ЕООД. Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация.  Тя се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и е част от споразумението между Вас и „НИО” ЕООД, което регламентира употребата на сайта moebebe.com и покупката на стоки. Всеки посетител независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между „НИО” ЕООД като собственик на сайта moebebe.com представляващ онлайн магазин за стоки, предназначени за деца и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.    По смисъла на настоящите Общи условия:
1.1    „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.
1.2    „Потребител” е всеки, който е заредил интернет сайта moebebe.com
1.3    „Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на потребителско име и парола.
1.4    „Поръчка” е предложение, отправено от регистриран или нерегистриран потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.5    “Доставчик” и „Продавач” е „НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, с място на осъществяване на стопанска дейност в гр. София, ж.к. Илинден бул. Александър Стамболийски № 188 маг.”Слънчице”, тел. 0888 42 51 51, електронна поща shop@moebebe.com. Седалище и адрес на управление  в гр. София, ж. к. „Люлин”, бл. 18
СТРАНИ
2.    Собственик на уеб сайта moebebe.com е „НИО” ЕООД, ЕИК 131400824, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.
3.    Страна по настоящите условия са потребителите по смисъла на т. 1.2 и т. 1. 3.
4.    Интернет сайтът moebebe.com предлага за закупуване стоки на лица над 18 години.
4.1    Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2    В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта.
4.3    Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН

5.    Когато посещават интернет страницата  moebebe.com или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
6.    Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения.
6.1    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог със стоки, които Потребителят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.
8. Точно описание на вида, модела и техническите характеристики на стоките, предлагани чрез сайта се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
9. Крайната цена на стоките, с включен ДДС, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта.
9.1 Стойността на доставката е 5 лв. За поръчки над 100 (сто) лева доставката е безплатна.
9.2 Изключение от т. 9.1. правят мебелите за детска стая. Стойността на тяхната доставка е упомената под основната стойност на продукта.
10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки (с начислен ДДС), се извършва изцяло при доставянето им на потребителя (налажен платеж).
ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
11. 1. Потребителите приемат настоящите условия както следва:
11.    2. Потребителите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните потребители приемат настоящите условия, чрез отбелязване на полето „съгласен съм с условията за покупка” и натискане на бутона „Продължи”. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4.    Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез натискане на бутона „Купи”, че разбира и приема, че сключва договор за покпуко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11.5.    Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на потребителя, като изпраща потвърждение на електронната поща на потребителя.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2.    Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
12.3.    Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13.    Отделните стоки се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата.
13.2.    Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, особени спецификации на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3.    Освен чрез изображение, стоката се специфицира и посредством описание на нейния модел, размер, технически характеристики и други приложими данни.
13.4.    Указаната цена на всяка стока е за един брой. Тя включва нетната цена на продукта и начисления данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими данъци и такси.

ПОРЪЧКА

14.    Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
15.1. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
15.2. Изборът на стоки се осъществява чрез натискане на бутона „Поръчай”, находящ се в електронния каталог непосредствено под краткото описание на съответната стока.
15.3.В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС на всички стоки, включени в поръчката.
15.4. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава.
15.5. Оформянето на поръчката се извършва чрез натискане на бутона „Завършване на поръчката”, находящ се непосредствено под общата стойност на поръчаните продукти.
15.6.  Формулярът за поръчка изисква въвеждане на име и фамилия на лицето, което ще получи стоката, негов адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставка.
15. 7. Окончателното оформяне и изпращане на поръчката се извършва посредством натискане на бутона „Купи”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
15.8. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
15. 9. Потребителят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15. 10.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Потребителят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.
16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

ДОСТАВКА

18. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия.
19. 1. Срокът за доставка е 3 работни дни от потвърждението на поръчката. Изключение от този срок правят поръчки включващи продукти по поръчка на клиента. Срока на тези доставки се уговаря между Доставчика и Потребителя.
19. 2. Едновременно с доставката на стоката, Продавачът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител, съдържащо задължителната информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)
20.1. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
20.2. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
20.3. Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Потребителят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
20.4. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
20.5. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
20.6. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

21. 1. Потребителят, който е изпратил и потвърдил поръчка има право да откаже от договора в срок от 14 дни от датата на получаване на  стоките.
21. 2. За да произведе действие отказът, потребителят е длъжен да информира изрично Доставчика за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Уведомлението се изпраща в писмена форма на адреса на Доставчика, по електронен път, чрез сайта moebebe.com или по друг подходящ начин на посочен от доставчика адрес.
21. 3. За упражняване на правото на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено и на български език.
21. 4. В случай, че заявлението за отказ бъде направено чрез интернет страницата moebebe.com, Доставчикът незабавно ще изпрати потвърждение до Потребителя за получаване на отказа му.
22. 1. При упражняване на правото на отказ, доставчикът възстановява на потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ. В същия срок Потребителят връща на доставчика  получените стоки, заедно с тяхната опаковка и прилежаща документация на адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 188, маг.”Слънчице”.
22. 2. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
22. 3. Потребителят няма право на отказ от договора и Доставчикът може да откаже да възстанови получено плащане в случай, че предмет на доставката са запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат предложени за последваща продажба или реализирани по друг начин, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на хората.
23. В случай, че стоките са използвани от Потребителя за нужди или начин различни от изпробването им, необходимо за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране, са с недобър търговски вид, повредени, износени или тяхната стойност е намалена по друг начин, Потребителят дължи обезщетение на Доставчика.
24. Освен в посочените по-горе случаи, потребителят може да откаже да получи стоките ако:
    а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя;
б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
       в/ не е спазен обявеният срок за доставка.
Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката.
25. Отказът по т.24 може да бъде извършен само в момента на доставката.
26. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

27. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. V, раздел ІІ и ІІІ от ЗЗП. Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 112 – 115 ЗЗП. В случай на гаранционно събитие потребитея има ангажимент да предостави стоката на Доставчика и след това да я получи за своя сметка.
28. Доставчикът има право да даде допълнителна търговска гаранция за стоките, за която предоставя на потребителя гаранционна карта, съдържаща нейните условия. Търговската гаранция не лишава потребителя от правата, които има по ЗЗП и в частност от правата му по чл. 112 – 115.
29. Доставчикът разполага с техническа възможност да сервизира и отремонтира закупени стоки при повреди, необхванати от търговската или законовата гаранция, в случай, че Потребителят заяви желание за това. Ремонтът се извършва в срокове, посочени от Доставчика в зависимост от естеството на дейностите, които трябва да бъдат извършени и технологичните норми и се заплаща от Потребителя по действащата ценова листа на Доставчика. Всички доставки от и до сервиза се осъществяват от обслужващата куриерска фирма ( In Time ). Сайта moebebe.com не носи отговорност ако потребителя използва без изрично писмено съгласие друга куриерска фирма.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

30.С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Потребителите:
- лично име, бащино име и фамилия
- актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
- адрес на електронна поща
- телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
- адрес на електронната поща на регистриран потребител
- наименование на регистриран потребител
- IP адрес на потребител
- друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
31. Информацията по т.30 се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
32.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
32.2 Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
33. Събраната информация се използва единствено за:
- Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
- Осигуряване на желаната от Потребителите информация и сделки;
- Персонализиране на дейността съгласно потребителски профил;
- Комуникация между Доставчика и Потребителите;
- Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
- Установяване и отстраняване на технически нередности
- Анализ на поведението на страницата и Потребителите
- Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
34. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
- е получил изричното съгласие на потребителя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
- в други случаи, предвидени в закон.
35. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Потребителите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
36. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ

37.Сайта moebebe.com ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „НИО” ЕООД.
38. „НИО” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg.
39. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr.
40.1Потребителите на уеб сайта moebebe.com нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение „НИО” ЕООД.
40.2 Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „НИО” ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
40.3 Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „НИО” ЕООД.
41. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
- за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
- за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
42. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

Назад